Forbundsstyrets oppgaver

Fra NTFs  lover.

§17     Forbundsstyret

 Styret er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.

 

Styret skal:

1.         Iverksette forbundstingets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser.

2.         Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve den faglige myndighet.

3.         Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra Forbundstinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide instruks og retningslinjer for disse.

4.         Ha ansvaret for forbundets samlede økonomi, herunder iverksette de økonomiske tiltak som anses påkrevet, bevilge midler til dekning av uforutsette utgifter og foreta nødvendige justeringer i budsjettet i den anledning.

5.         Vedta årlig budsjett.

6.         Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge alle saker for Forbundstinget.

7.         Godkjenne opprettelse av regioner, samt avgjøre søknader om opptak av nye medlemmer og godkjenne deres lov.

8.         Behandle innstilling om tildeling av hedersbevisning. Jfr “Statutter og Retningslinjer for Norges Folkesportforbunds Hedersbevisninger”.

9.         Ansette lønnet personell og fastsette lønn og instruks for disse.

Tilbake Til toppen